Završen projekt SMARTER ISO 50 001

Završetkom 2016., završen je i pilot projekt SMARTER ISO 50 001 na objektu LifeClass Terme Sveti Martin. U proteklih 12 mjeseci praćeni su sustavi u objektu LifeClass Terme Sveti Martin te su na temelju toga predlagane mjere za optimizaciju sustava, obuhvačajući ljetna i zimska razdoblja kako bi se dobila potpuna slika sustava. Na temelju praćenja, izrađen je prijedlog energetske politike te glavne smjernice koje je potrebno ključiti u politiku. LifeClass Terme Sveti Martin u proteklih godinu dana bile su usmjerene prema smanjenju potrošnje električne energije i plina, u aspektu redovitog poslovanja, administracije, uprave i prodaje. Za usporedbu uštede uzeti su podaci od siječnja do listopada 2015. i 2016. godine. U odnosu na 2015. godinu, u 2016. je postignuta ušteda sveukupne potrošnje plina za 3,8%, te je u 2016. zabilježen porast broja gostiju, ali unatoč tome prosječna potrošnja plina po noćenju smanjenja je za 17,3% što uvelike pridonosi energetskoj politici. Potrošnja električne energije se povećala u odnosu na prošlu godinu. Utjecaj na povećanje ima broj gostiju koji se u odnosu na prošlu godinu povećao za 16% te se s time povećao i rad same praonice, broj obroka i rada kuhinje za 30%. Uspoređujući potrošnju u 2015. i broja noćenja sa 2016. godinom, vidljiva je ušteda prosječne potrošnje električne energije od 8,4% po noćenju u 2016.godinu. Uštedama od 3,8% i 8,4% postignut je cilj projekta.

Post by admin

Prenijeto na ovu stranicu